Uw gegevens

U staat centraal bij alles wat we doen. Ons doel is om uw vertrouwen te behouden door uw persoonlijke informatie met respect te behandelen en u de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat u weet welke persoonlijke gegevens over u worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als u meer informatie wilt of vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het u weten. Indien nodig vragen wij ook uw toestemming.

Privacy verklaring

Stichting  Stay Tuned festival gevestigd te Hoogeveen, KvK. nr. 68398123, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Stay Tuned festival
De Plevier 15
7905 CJ Hoogeveen
website: www.staytunedfestival.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Stay Tuned festival verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staytunedfestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Stay Tuned festival verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw, eventuele, betaling

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Stichting Stay Tuned festival verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Stay Tuned festival neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Stay Tuned festival) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Stay Tuned festival bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Stay Tuned festival verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Stay Tuned festival gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gebruik van beeldmateriaal

Stichting Stay Tuned festival wil u er tevens op wijzen dat voor, tijdens en na het festival er foto’s en video-opnames gemaakt kunnen worden. Deze worden gebruikt voor onze social media accounts, website en illustratie van persberichten.

Door als bezoeker, zowel betalend als niet betalend, als vrijwilliger of in welke hoedanigheid dan ook u het festival bezoekt, u stilzwijgend toestemming geeft om geposeerde, niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

Wanneer u naderhand wenst dat de foto’s/video-opnames niet voor deze gewone doeleinden gebruikt mogen worden dient u dit schriftelijk te melden bij Stichting Stay Tuned festival.

Stichting Stay Tuned festival festival wil u er tevens op wijzen dat zij niet verantwoordelijk is voor gemaakte foto’s en/of video-opnames die zonder toestemming van Stichting Stay Tuned festival gemaakt zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stay Tuned festival en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@staytunedfestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Stay Tuned festival neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@staytunedfestival.nl